Klacht/ Kwaliteit/ Privacy

Klachtenfolder_algemeen_comm_MT_231216_(1)

Klachtenformulier_P3NL-1

Privacystatement

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: M.Dijkstra
  BIG-registraties: 39912918425
  Overige kwalificaties: systeemtherapeut, EMDR practitioner, psychotraumatherapeut
  Basisopleiding: psychologie, GZ psycholoog
  Persoonlijk e-mailadres: marion@iuncti.nl
  AGB-code persoonlijk: 94010676
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: IUNCTI psychologie praktijk Woerden
  E-mailadres: marion@iuncti.nl
  KvK nummer: 52175804
  Website: www.iuncti.nl
  AGB-code praktijk: 94058694
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  2a.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de generalistische basis-ggz
  2b.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
  praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):
 4. traumagerelateerde problematiek (PTSS), angsten (zoals
  paniekklachten, gegeneraliseerde angststoornissen), depressies (zoals eenmalig, recidiverend,
  postpartum depressie), fobische klachten (o.a. vliegangst, emetofobie). Behandelvormen: EMDR, IE,
  IMRS, NET, IPT, cognitieve gedragstherapie, systeemproblematiek, relatietherapie, EFT, AFT. De
  behandeling kan live, online of via ehealth.
  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Depressie
  Angst
  Persoonlijkheid
 5. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: m.dijkstra
  BIG-registratienummer: 39912918425
  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: m.dijkstra
  BIG-registratienummer: 39912918425
 6. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  ggz-instellingen
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  GZ psycholoog/ klinisch psycholoog mw T. Itkina BIG: 49065257025
  GZ psycholoog/klinisch psycholoog mw S. Huiskamp BIG: 59051414725
  GZ psycholoog/ psychotherapeut mw L. Martina, BIG: 59048595625 en 79048595616
  Altrecht.
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Intervisies en collegiaal contact op afspraak of afroep indien eerder nodig.
 7. Ook bestaat er een
  mogelijkheid tot intercollegiaal overleg bij Altrecht indien intensievere behandeling is geindiceerd.
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Samenwerking met crisisdienst vindt plaats op basis van de individuele casus.De crisidienst is
  regionaal georganiseerd en valt onder Altrecht. https://www.altrecht.nl/zorgeenheid/acutepsychiatrie/
  De huisartsenpost bevindt zich in Leidsche Rijn
  https://www.primair-hap.nl/huisartsenposten/leidsche-rijn
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Samenwerken zal op basis van voorkomende casuistiek plaatsvinden. Verwijzing naar de
  crisisdienst gaat via de verwijzing van de huisarts.
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  GZ psycholoog/ klinisch psycholoog mw T. Itkina BIG: 49065257025
  GZ psycholoog/klinisch psycholoog mw S. Huiskamp BIG: 59051414725
  GZ psycholoog/ psychotherapeut mw L. Martina, BIG: 59048595625 en 79048595616
  Altrecht.
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Altrecht: intervisie, interne opleiding en MDO’s
  Met de overige 3 vorm ik een intervisiegroep
 8. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.iuncti.nl tarieven. https://iuncti.nl/?page_id=298
 9. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  https://iuncti.nl/?page_id=298
 10. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Visitatie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
  http://www.lvvp.nl
 11. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Het postadres is: Klachtencommissie LVVP t.a.v.mr.N. van den Burg Postbus13086 3507 LB Utrecht
  Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
  Link naar website:
  https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten
 12. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Vervanging wordt in overleg geregeld indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Dit wordt besproken
  met client. Er wordt besloten wat de beste optie voor client indien een vervangend
  consult nodig is.
  Client kan ten alle tijde terecht bij de HAP in Leidsche Rijn, indien de huisarts of POH-GGZ niet
  beschikbaar is.
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 13. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://iuncti.nl/?page_id=397
 14. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
  Bij IUNCTI doet de regiebehandelaar en praktijkhouder de aanmelding (mail/telefoon), intake,
  diagnostiek en behandeling indien het aanbod passend is bij de hulpvraag en doelstellingen
  van client.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 15. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  Indien contact met direct betrokkenen wenselijk en geïndiceerd is dan volgt overleg met de cliënt.
  Indien cliënt toestemming geeft wordt er een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend door
  de client.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Na de intakefase wordt er een behandelplan opgesteld met daarin een korte beschrijving van de
  problematiek, de diagnose, behandeldoelen en toe te passen methodiek. De behandeldoelen volgen
  de leidraad van de behandeling, deze wordt regelmatig geëvalueerd (na elke 5-6sessies). De
  gesprekken met cliënt worden regelmatig geëvalueerd, aan het einde van de sessie. De ROM
  vragenlijsten meten de voortgang van de behandeling. Deze wordt afgenomen bij aanvang en aan
  het einde van de behandeling. De ROM kan tevens in het midden van de behandeling worden
  ingezet. Aanvullende vragenlijsten worden bij de intake afgenomen en ingezet wanneer dit
  geïndiceerd en wenselijk is ter bevordering van het diagnostiek en behandelproces.
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  Een periodieke evaluatie kan plaatsvinden na elke 5-6 sessies.Het behandelplan is het uitgangspunt
  van deze evaluaties.
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
  Embloom biedt vragenlijsten aan om de tevredenheid van clienten te meten, b.v.de CQI-GGZ-VZAMB
  consumer quality index ambulante zorg van het Trimbos Instituut. Deze vragenlijst wordt bij
  afronding behandeling ingezet.
 16. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 17. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: M. Dijkstra
  Plaats: Woerden
  Datum: 25-12-2021
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja