Werkwijze/ Supervisie

Algemeen

Van iedereen die bij IUNCTI in behandeling komt, wordt een electronisch patiënten dossier (EPD) gemaakt. Brieven naar huisartsen en of arbo artsen worden eerst aan u voorgelegd. In uw dossier staat zowel uw intake als uw behandelplan en sessieverslagen.

Na behandeling wordt een afsluitbrief gemaakt voor de huisarts die eerst in conceptvorm  naar u wordt gestuurd. Het dossier valt onder een medische dossier hetgeen betekent dat deze 20 jaar bewaard wordt.  Zie de pagina over privacystatement.

Ik ben verplicht mij aan de geheimhouding verplichting te houden. Dat betekent dat ik niet met derden over u zal praten. Wel neem ik deel aan intervisies met GZ psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen om behandelingen te bespreken en te evalueren.

Naast face-to-face behandelingen kan er ook gebruik worden gemaakt van zgn ehealth-modules.

Systeemtherapie

Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.

Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder.

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Emotionally Focused Therapy – EFT –

Veel partners zijn elkaar in de loop der tijd kwijtgeraakt. Hierdoor zijn mensen vaak terecht gekomen in patronen van ruzies, verwijten, verwijdering of, nog erger, koude oorlog. De meeste ruzies zijn echter in feite een vorm van protest tegen het verlies van emotionele verbondenheid. Bij relatietherapie, Emotionally Focused Therapy, staat centraal om opnieuw te verbinden. Samen gaan wij op zoek naar het interactiepatroon en de gevoelde emoties.

EFT is een betrekkelijk nieuwe vorm van therapie die zich vooral richt op emoties. Emotionally Focused Therapy gaat over liefde, hechting en verbinding; belangrijke zaken in onze betekenisvolle relaties en is daarom juist bij die relaties goed toe te passen.

Vanuit onderzoek naar relatietherapie is EFT in zijn huidige vorm verder ontwikkeld door dr. Sue Johnson uit Canada. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die erop wijzen dat EFT zeer gunstig uitpakt, ook bij ingewikkelde relatieproblematiek.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing –EMDR –

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

EMDR is een behandeling die vooral wordt toegepast bij mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Bij EMDR wordt het trauma als het ware voorgesteld als een film en deze wordt stilgezet op het meest nare plaatje. Vervolgens wordt er op verschillende manieren naar dat beeld gekeken. Dit zorgt er helaas niet voor dat het beeld verdwijnt maar wel dat het minder heftig wordt om er naar te kijken. Mensen krijgen vaak meer de regie om te bepalen of zij naar dit beeld willen kijken en de impact wordt minder groot.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties en die soms uitmonden tot een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in iemands geheugen, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Daarnaast wordt gewerkt met IPT (interpersoonlijke psychotherapie) voor depressie,  CGT (cognitieve gedragstherapie) voor angstklachten,

AFT (affect-fobie therapie) voor persoonlijkheidsissues.

SUPERVISIE

U kunt bij mij terecht voor supervisie voor GZ psychologen in opleiding, IPT en EMDR.

Collega’s die in opleiding zijn voor EMDR therapeut via door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) geaccrediteerde cursussen kunnen bij mij terecht voor supervisie.

Er is een supervisietraject dat leidt tot de deelname aan de EMDR vervolgcursus, hiervoor is een afgeronde VEN geaccrediteerde Basisopleiding EMDR vereist. U volgt daarvoor supervisie over het standaardprotocol volgens het supervisieformulier van de VEN

Na succesvol afronden van de vervolgtraining kunt u terecht voor supervisie die is vereist voor het behalen van het EMDR Europe Practitionerschap. U volgt daarvoor supervisie die u voorbereidt op de registratie volgens het supervisieformulier van de VEN.

Als supervisor span ik mij in om collega’s te enthousiasmeren voor het degelijk toepassen van EMDR in hun dagelijkse praktijk vanuit kennis over en begrip van wat EMDR inhoudt. Ik moedig supervisanten aan met hun vragen en twijfels te komen en vooral ook hun materiaal te tonen en bespreken waar zij in vastgelopen zijn.